Училищен комплекс

Дейността на учебния комплекс се осъществява по принципите за комплексна подготовка на общообразователните предмети и различни видове изкуства, интензификация на учебно-възпитателния процес, интеграция на учебното съдържание по сродни учебни дисциплини, естетизация на средата, психологизация на обучението, социализация на личността.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА


"Мънички мишлета"
музика: Валери Костов
текст: Влади Априлов
изпълнява: Детски хор на НУКК с диригент Мая Василева 

Детската градина е първото звено в структурата на НУККЛИИЕК. В стратегията на детската градина е заложено възрастовите възможности, за развитие на децата, да се насърчават чрез участието им в богато разнообразие от дейности - игрова, учебна, творческа. 
 
Обучението и възпитанието се извършват при целодневен режим на организация на дейностите. Престоят на децата е тригодишен, разпределени са в шест групи – по две за всяка възраст. Екипът на всяка група се състои от двама учители -  предучилищни специалисти и един помощник-възпитател. 
 
Детската градина работи по авторски програмни системи, одобрени от МОН, за системата на предучилищното и училищното образование. Цялостният стремеж на  работата е отделното дете да демонстрира своята компетентност. 
 
Медицинското обслужване се осъществява от лекар, стоматолог и медицински сестри.

 

УЧИЛИЩЕ


"Зодия Teenager"
музика: Валери Костов,
текст: Влади Априлов,
изпълнява: Детски хор на НУКК с диригент Мая Василева 

В началния и средния (прогимназиален) курс на Комплекса, освен общообразователната подготовка, особено внимание се обръща на специализираната подготовка по хореография, заниманията с изкуства и спорт.

Всички деца и ученици изучават различни форми на пластичните изкуства (живопис, графика и художествен текстил), музика с използване при по-малките на орфови инструменти, български народни танци, бални и характерни танци.

Естествено продължение на тази подготовка са заниманията по интереси, при които се задълбочават и разширяват познанията и овладяването на изкуствата, съобразно индивидуалните заложби на децата.

 

ЛИЦЕЙ


"Първата любов"
музика: Валери Костов,
текст: Влади Априлов,
изпълняват: Камелия и Велин 

Обучението в лицея се провежда от български и италиански преподаватели по учебни програми, съобразени с конкретните образователни стандарти на Република България и Италия.
Учебният план предоставя възможност за обучение чрез общообразователни, разширени, специализирани и факултативни предмети. 
Чуждоезиковото обучение е една от основните характеристики на лицея и се осъществява по специфични учебни системи. 

След успешно завършване възпитаниците получават български дипломи като имат възможност, допълнително след успешно положени държавни изпити по италиански стандарти, да заслужат италиански стойностни декларации.

 

В Националния учебен комплекс по култура работи звено от психолози и педагози, което съществува от самото основаване на детската градина и училището през 1976 г.
То е създадено за разширяване и обогатяване на научно-изследователската и опитно-приложната работа.
Негова непосредствена цел е издигане равнището на учебния процес във всички степени на комплекса. Осъществяването на тази цел е свързано, от една страна, с разработване на учебна документация и с оказване на методическа помощ, а от друга - с психологическа и педагогическа диагностика на общото развитие на децата и учениците.

 

 

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84