Осми клас

Националният учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия предлага обучение в два профила: "Хуманитарни науки" и "Природни науки" и двата с разширено изучаване на италиански език и специализирана подготовка по италиански език и култура.

Профилиращите предмети според Наредба №4 за учебния план се определят на национално (първите два) и съответно на училищно ниво (третия).

За профил "Хуманитарни науки" те са:

  1. Български език и литература
  2. История и цивилизации
  3. Италиански език

За профил "Природни науки" те са:

  1. Биология и здравно образование
  2. Химия и опазване на околната среда
  3. Италиански език

Обучението в профил "Хуманитарни науки" започва в първи гимназиален етап още в 8. клас. В основата на изгражденето на учебните планове стои разширеното изучаване и поставяне основите на италианския език. В 9. и 10. клас има разширена подготовка по история на Италия и история на изкуството и италиански език, както и допълнителна подготовка по история и цивилизации. По време на втори гимназиален етап учениците от този профил задълбочават значително познанията си по профилиращите предмети. Набляга се на детайлното разглеждане на норми, факти и събития и изграждане на устойчиво внимание, свободно изразяване на позиция, формирана на основата на факти и събития. В допълнение към задължителните модули на профилиращите предмети учениците ни получават подготовка и по "Творческо писане" в областта на литературата и "История и геополитика на Балканите".

Обучението в профил "Природни науки" започва в първи гимназиален етап още в 8. клас. И тук в основата на изгражденето на учебните планове стои разширеното изучаване и поставяне основите на италианския език. В 9. и 10. клас има разширена подготовка по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, италиански език, както и математика и физика на италиански език и допълнителна подготовка по физика и астрономия. По време на втори гимназиален етап учениците от този профил задълбочават значително познанията си по профилиращите предмети. Набляга се на детайлното разглеждане на факти, закони, зависимости и изграждане на критическо мислене, кратки и ясно дефинирани отговори, отстояване на позиция, базирана на природни закони и явления. В допълнение към задължителните модули на профилиращите предмети учениците ни получават подготовка и по "Генно моделиране" в областта на биологията и "Биофизикохимия" в интердисциплинарната област на природните науки и в частност химията.

Специализираната подготовка за двата профила започва в 9. клас и продължава до самият край на втори гимназиален етап - 12. клас.

Кандидатстването за двата профила се осъществява съгласно Наредба №1 на МК от 2016г.:

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е:

3хНВО БЕЛ + 1хНВО Математика + оценка по чужд език от 7. клас*

Балообразуването за профил "Природни науки" е:

1хНВО БЕЛ + 3хНВО Математика + оценка по чужд език от 7. клас*

* Оценката се приравнява към 50т. съгласно Наредба №11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците на МОН.

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84