НВО 10 клас

Съгласно заповед №РД09-2050 на МОН от 28.08.2023г. са определени датите за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

X клас

 • НВО Български език и литература - 10. юни 2024г., начало 08:00 ч. в НУКК
 • НВО Математика - 12. юни 2024 г., начало 08:00 ч. в НУКК
 • НВО Чужд език (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 11. юни 2024г. в НУКК
  • Писмена част:
   • за ниво B.1.1 - начало 09:00 ч.
   • за ниво А.2 - начало 09:30 ч.
  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на НУКК
 • НВО Дигитални компетентности (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 14. юни 2024г., по график в две сесии - от 09:00ч. и от 14:30 ч., в друго училище
Хронология на дейностите
дейност изпитна сесия 2024 г.
1 Подаване на заявления по образец за допускане до НВО по чужд език и/или дигитални компетентности (по желание на ученика)

от / до

при класния ръководител

2 Допускане до являването на НВО10 и издаване на служебни бележки  
3 1. НВО по Български език и литература 10. юни 2024 г.
4 2. НВО по Математика 12. юни 2024 г.
5 3. НВО по чужд език (по желание на ученика) 11. юни 2024 г.
6 4. НВО по Дигитални компетентности (по желание на ученика) 14. юни 2024 г.
7 Оценяване на изпитните работи  
8 Обявяване на резултатите от НВО  
9 Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап  

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84