Бланка изпитна сесия

Със заповед на директора е определена зимна изпитна сесия от 22.01.2024г. до 16.02.2024г. за учениците:

  •    В самостоятелна форма на обучение, които трябва да полагат поправителни изпити и/или изпити за определяне на годишна оценка; 

  •    В дневна форма на обучение, които трябва да полагат приравнителни изпити и/или поправителни изпити;

  •    В дневна форма на обучение, които поради отсъствие в повече от 25% от часовете, трябва да полагат изпити за определяне на срочна оценка; 

Учениците, които имат желание да положат изпити за определяне на годишна оценка, трябва да попълнят и подадат следната бланка в деловодството на комплекса: 

Заявление за полагане на изпити за определяне на годишна оценка при самостоятелна форма на обучение
Заявление за полагане на изпити за определяне на годишна оценка от приравнителни изпити