Формиране на успех за диплома

В диплома за средно образование се включват само и единствено оценките по различните предмети и видове подготовка от училищния учебен план (УУП) от 11. и 12. клас.

  • Успехът в дипломата за средно образование (СУ) се формира като средноаритметичната оценка от други две (СУ-А) и (СУ-Б).
  • СУ-А е средноаритметичната оценка от общообразователните предмети (от Раздел А на УУП) от 11. и 12. клас
  • СУ-Б е средноаритметичната оценка от профилиращите, разширените и специализираните предмети (от Раздел Б на УУП) от 11. и 12. клас
    • Оценката по профилиращ предмет е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани модули през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по предмет с разширено изучаване е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани предмети през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по специализиран предмет е резултат на средноаритметичната оценка от изучаваните специализирани предмети през 11. клас и 12. клас

Оценките от положените ДЗИ и изпити за валидиране на компетентности не се включват в изчисляване успеха на дипломата за средно образование.

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84