Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НУКК


Сдружението организира училищния транспорт, съдейства за охраната и медицинското обслужване в комплекса, съдейства и подпомага създаването на контакти между членовете и съмишлениците си, създаването на контакти с местни и чуждестранни органи за обмяна на опит и информация, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура.
В това число развива и координира връзките на членовете си със сходни организации в чужбина, сформира съвместно и с членовете си обща позиция при разработването и обсъждането на проекти за нормативни актове, регулиращи проблемите на образованието и културата.
Подпомага подготовката и обучението на кадри за нуждите на Националния учебен комплекс по култура, подпомага ученици от Националния учебен комплекс по култура, организира и провежда конференции, семинари, симпозиуми и теми, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура.

Председател: Спас Панчев
   
Членове: Цанка Бончева
  Иван Антонов
  Митрополит Николай
  Георги Иванов
  Алекси Кесяков
  Росен Томов
  Николай Божинов
  Иван Петков
  Румен Ралчев
  Иван Тодоров
  Стилиян Тютюнджиев
  проф. Михаил Белчев
  Красимир Стефанов
  Емил Димитров
  проф. Кирил Топалов
  проф. Николай Овчаров
  Бойко Атанасов
  Методи Андреев
  Дарко Релушкоски
  Борислав Трифонов
  Радостин Радков
  Асен Иванов
  Величка Велянова
  Ирина Ковачева
  Теодор Минев
  Желю Асенов

 

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84