Диплома и стойностна декларация

Забележка 1: Срокът за издаване на диплома за завършено средно образование и приложение към дипломата е 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпитите.

Забележка 2: Срокът за издаване на италианската стойностна декларация не е нормативно определен.