Конспекти VІІ клас

1. Български език и литература - Oбщообразователна подготовка

2. Чужд език - английски - Oбщообразователна подготовка

3. Математика - Oбщообразователна подготовка

4. Компютърно моделиране и информационни технологии - Oбщообразователна подготовка

5. История и цивилизации - Oбщообразователна подготовка

6. География и икономика - Oбщообразователна подготовка

7. Биология и здравно образование - Oбщообразователна подготовка

8. Физика и астрономия - Oбщообразователна подготовка

9. Химия и опазване на околната среда - Oбщообразователна подготовка

10. Музика - Общообразователна подготовка

11. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

12. Технологии и предприемачество - Общообразователна подготовка

13. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

14. Български език и литература - Разширена подготовка

15. Чужд език – италиански - Разширена подготовка

16. Хореография - Специализирана подготовка