Конспекти XІ клас

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Общообразователна подготовка

3. Чужд език - английски -  Общообразователна подготовка

4. Математика -  Общообразователна подготовка

5. Гражданско образование -  Общообразователна подготовка

6. Физическо възпитание и спорт -  Общообразователна подготовка

7. Български език и литература - Профилирана подготовка 

   модул "Езикът и обществото"

   модул "Езикови употреби"

   модул "Диалогични прочити"

   модул "Критическо четене"

   модул "Творческо писане" 

8. История и цивилизация - Профилирана подготовка 

   модул "Власт и институции"

   модул "Култура и духовност"

   модул "Човек и общество"

   модул "История и геополитика на Балканите"

9. Чужд език - италиански - Профилирана подготовка 

   модул "Устно общуване" 

   модул "Писмено общуване"

   модул "Езикът чрез литературата"

   модул "Култура и междукултурно общуване"

   модул "Език и общество" 

      - Италианска литература 

      - История на Италия 

10. История на изкуството - Разширена подготовка

11. Италиански език и култура - Специализирана подготовка 

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Общообразователна подготовка

3. Чужд език - английски -  Общообразователна подготовка

4. Математика -  Общообразователна подготовка

5. Гражданско образование -  Общообразователна подготовка

6. Физическо възпитание и спорт -  Общообразователна подготовка

7. Биология и здравно образование - Профилирана подготовка

   модул "Клетката - елементарна биологична система"

   модул "Многоклетъчна организация на биологичните системи"

   модул "Генно моделиране"

8. Химия и опазване на околната среда - Профилирана подготовка 

   модул "Теоретични основи на химията"

   модул "Химия на неорганичните вещества"

   модул "Биофизикохимия"

9. Чужд език - италиански - Профилирана подготовка 

   модул "Устно общуване" 

   модул "Писмено общуване"

   модул "Езикът чрез литературата"

   модул "Култура и междукултурно общуване"

   модул "Език и наука" 

      - Италианска литература 

      - Физика на италиански език 

10. Математика на италиански език - Разширена подготовка

11. Италиански език и култура - Специализирана подготовка