Конспекти по предметите

12. клас
1. Български език и литература Общообразователна подготовка
2. Италиански език Общообразователна подготовка
3. Английски език Общообразователна подготовка
4. Математика Общообразователна подготовка
5. Гражданско образование Общообразователна подготовка
6. Физическо възпитание и спорт Общообразователна подготовка
7. Български език и литература Профилирана подготовка
    модул 1 "Езикът и обществото"
    модул 2 "Езикови употреби"
    модул 3 "Диалогични прочити"
    модул 4 "Критическо четене"
    модул 5 "Творческо писане"
8. Биология и здравно образование Профилирана подготовка
    модул 2 "
    модул 3 "
    модул 4 "
    модул 5 "
9. История и цивилизации Профилирана подготовка
    модул 1 "Власт и институции"
    модул 2 "Култура и духовност"
    модул 3 "Човек и общество"
    модул 4 "История и геополитика на Балканите"
10. Химия и опазване на околната среда Профилирана подготовка
    модул 3 "Химия на органичните вещества"
    модул 4 "Методи за контрол и анализ на веществата"
    модул 5 "Биофизикохимия"
11. Италиански език Профилирана подготовка
    модул 1 "Устно общуване"
    модул 2 "Писмено общуване"
    модул 3 "Езикът чрез литературата"
    модул 4 "Култура и междукултурно общуване"
    модул 5 "Език и общество" - само за профил "хуманитарни науки"
    модул 5 "Език и наука" - само за профил "природни науки"

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

УЧИЛИЩЕТО
Училищен комплекс
Правилник за вътрешния ред
Преподаватели
Училищно настоятелство


ВРЪЗКИ
Списък Email
Телефонен указател
Училищен вестник
Социални мрежи
Електронна форма за мнения
Партньори

ПРИЕМ
Документи за прием
Прием в детска градина
Прием в І клас
Прием в 8 клас
Свободни места

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Срокове
НВО 4 клас
НВО 7 клас
НВО 10 клас

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84