Формиране на успех за диплома

В диплома за средно образование се включват само и единствено оценките по различните предмети и видове подготовка от училищния учебен план (УУП) от 11. и 12. клас.

  • Успехът в дипломата за средно образование (СУ) се формира като средноаритметичната оценка от други две (СУ-А) и (СУ-Б).
  • СУ-А е средноаритметичната оценка от общообразователните предмети (от Раздел А на УУП) от 11. и 12. клас
  • СУ-Б е средноаритметичната оценка от профилиращите, разширените и специализираните предмети (от Раздел Б на УУП) от 11. и 12. клас
    • Оценката по профилиращ предмет е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани модули през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по предмет с разширено изучаване е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани предмети през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по специализиран предмет е резултат на средноаритметичната оценка от изучаваните специализирани предмети през 11. клас и 12. клас

Оценките от положените ДЗИ и изпити за валидиране на компетентности не се включват в изчисляване успеха на дипломата за средно образование.

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

УЧИЛИЩЕТО
Училищен комплекс
Правилник за вътрешния ред
Преподаватели
Училищно настоятелство


ВРЪЗКИ
Списък Email
Телефонен указател
Училищен вестник
Социални мрежи
Електронна форма за мнения
Партньори

ПРИЕМ
Документи за прием
Прием в детска градина
Прием в І клас
Прием в 8 клас
Свободни места

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Срокове
НВО 4 клас
НВО 7 клас
НВО 10 клас

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84