Профил на купувача

 

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отдаване под наем на имоти 

държавна собственост, поверени за управление и стопанисване на НУКК

 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

   Отваряне на ценови предложения

 

Обявление за провеждане на търг

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ППЗДС Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" №21

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ

  ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ №21

   ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ

  ЗАПОВЕД № 592 / 01.08.2018 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 607 / 02.06.2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Предложения

 

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Предмет: „Изграждане на система за пожароизвестяване в Национален учебен              комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура

  Протокол от разглеждане на постъпили ценови предложения

  Покана

  Ценово предложение

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Предложения за изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на НУКК - предложения се приемат до 05.12.2016г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обществени поръчки

   Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на                балансираща група за Национален учебен комплекс с Лицей за изучаване на                италиански език и култура 

 • Събиране на оферти с обява

  Протокол от заседанието на комисията

 

Приложения:

  Обява за удължаване на срока за получаване на оферти

  Обява

  Документация

  Техническа спецификация

   Образци на документи 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • ПОКАНА  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко    договаряне  на осн. чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП с предмет:

 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА                          ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА                                 ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С                    ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА (НУККЛИИЕК), ГР.                    СОФИЯ, КВ. ГОРНА БАНЯ, УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА“ № 21;

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА                                  МОНУМЕНТ  „КАМБАНИТЕ“.

 

Приложения:

Сключени договори:

 Денонощна невъоръжена физическа охрана на Национален учебен комплекс по култура

  Денонощна невъоръжена физическа охрана на обект Монумент "Камбаните"

 

  Обявление за възложена поръчка

  Решение 

  Доклад относно разглеждане на офертите

  Протокол 2 от дейността на комисията

Индивидуални протоколи:

  Балкан секюрити ЕООД

  Вип секюрити ЕООД

  Форс Делта ООД

 

  Съобщение до участниците за провеждане на преговори  

  Протокол от дейността на комисията

  Решение за изменение-удължаване на срок

  Решение за откриване на процедура

  Покана за пряко договаряне

  Образци на документи

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Решение за откриване на процедура за доставка на природен газ за нуждите на комплекс от сгради (детска градина и учебно - административен корпус) на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия"

  Решение 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Предметът на настоящата обществена поръчка е "Ремонт на отоплителна инсталация в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия"

 

Приложения:

 

  Покана

  Обява

  Документация за събиране на оферти

  Протокол от работата на комисията

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура”.

 

Приложения: 

 

   Анекс към договор

   Протокол от заседание на комисията

   Покана

   Обява

   Документация

   Техническа спецификация

   Проект на договор

   Образци на документи 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура открива поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел с горелка работещ на природен газ за нуждите на Националният учебен комплекс по култура /НУКК/” – доставка.

 Приложения:

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071183

 

   Документация

 Образци на документи 

  Проект на договор

 Протокол от заседание на комисията 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „УСЛУГИ ПО ЕЖЕДНЕВНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА УЧЕБЕН КОРПУС НА „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“

 

Приложения:

 

Решение за прекратяване на процедура

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Образци на документи


 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура открива обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Осъществяване на денонощна физическа охрана в обекти на възложителя, по обособени позиции: 1: Денонощна физическа охрана на централния вход на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУККЛИИЕК), в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Вечерница“ № 21“; 2: Денонощна физическа охрана на монумент „Камбаните“. В изпълнение принципите и целта на ЗОП, възложителят отправя покана до значителен брой потенциални участници в процедурата, с които ще проведе преговори. Информация за процедурата е налична в профила на купувача на http://www.nukk.org/bg/procurement. Документи се приемат до 14 часа на 14.7.2017 г.

 

Приложения:

 

Приложение 1

Приложение 2-  Техническо предложениеПриложение 3- Декларация съгласие Приложение 4- Декларация валидност

Приложение 5- Декларация ЗИФО

Приложение 6А-Техническа спецификация - Охрана НУКК

Приложение 6Б-Техническа спецификация - Охрана КамбанитеПриложение 7-Ценова оферта

Приложение 8-Проект на договор

Приложение 9А-Оглед

Приложение 9Б-Оглед

Покана

 

Доклад

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Решение

 

 

Договори 

 

  Договрор за доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група

 

Извършване на хардуерна и софтуерна поддръжка на налична компютърна техника

 

Предоставяне на информационни услуги

 


Абонаментно обслужване на парни и водогрейни котли

 


Абонаментно техническо поддържане на техника и инсталации

  

 

Ремонт на покрива на сграда в НУКК


 

Боядисване на помещения след заявка

 


  Договор за ремонт на отоплителна инсталация в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия

 

Предоставяне на преносим санитарен възел (тоалетна) срещу заплащане на територията на Mонумент "Камбаните"

 

  

 

 

 

 

Съобщения
 • родителски срещи в училище - втори учебен срок


  17.03.2020г. /вторник/ – лицей
  18.03.2020г. /сряда/ - среден курс
  19.03.2020г. /четвъртък/- начален курс
 • кандидатстване за първа група на детската градина

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
  ПЪРВА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА,
  ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
  ОТ 16 МАРТ ДО 10 АПРИЛ включително.
  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 12.30Ч.

  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 АПРИЛ 2020Г.

  за повече информация - в "прием"
 • кандидатстване за първи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
  ПЪРВИ КЛАС,ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 16 МАРТ ДО 10 АПРИЛ вкл.
  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 12.30Ч.

  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 АПРИЛ 2020Г.

  за повече информация - в "прием"
 • Родителски срещи за детската градина - втори учебен срок

  месец април
  07.04.2020г. /вторник/ Iа, IIа, IIIа гр.
  08.04.2020 г. /сряда/ Іб, IIб, ІІІб гр.

  месец май
  12.05.2020 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  13.05.2020 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа гр.
 • Консултации с родители и ученици за втори учебен срок
 • училищен учебен план

 • календар на мон за 2019/2020 уч.г.

 • медицински кабинет - съобщение
 • график на изпитите до края на 2019/20 уч.г.
Събития